สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงบประ ...
อ่านเพิ่มเติม
การประชุมโครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง ...
อ่านเพิ่มเติม
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ย ...
อ่านเพิ่มเติม
การประชุมชี้แจ้งแผนการปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม
การประชุมโครงการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน สำนักงานปลัดกระ ...
อ่านเพิ่มเติม
การประชุมหารือสร้างการรับรู้เครื่องมือ TI Foresight แก่หน่วยงานสังกัดก ...
อ่านเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก ๑๒ ด้ ...
อ่านเพิ่มเติม
ขอเผยแพร่ผลงานการวิจัย http://gg.gg/f1lko ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา บัญชีสร้างพระ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอ ...
อ่านเพิ่มเติม
โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ...
อ่านเพิ่มเติม


กลไกการขับเคลื่อน
เป้าหมายตามแผนแม่บทภ ...
อ่านเพิ่มเติม