การประชุมโครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง ...
อ่านเพิ่มเติม
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ย ...
อ่านเพิ่มเติม
การประชุมชี้แจ้งแผนการปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม
การประชุมโครงการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน สำนักงานปลัดกระ ...
อ่านเพิ่มเติม
การประชุมหารือสร้างการรับรู้เครื่องมือ TI Foresight แก่หน่วยงานสังกัดก ...
อ่านเพิ่มเติม
การประชุมเพื่อให้ความรู้และชี้แจ้งการใช้งานระบบสนับสนุนนโยบายและยุทธศา ...
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง "อนาคตตลาดแรงงานไ ...
อ่านเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก ๑๒ ด้ ...
อ่านเพิ่มเติม
ขอเผยแพร่ผลงานการวิจัย http://gg.gg/f1lko ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา บัญชีสร้างพระ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอ ...
อ่านเพิ่มเติม


สรุปผลการเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจ ...
อ่านเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายรัฐบ ...
อ่านเพิ่มเติม
ขอเผยแพร่ผลงานการวิจัย http: ...
อ่านเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดเอกสาร http:// ...
อ่านเพิ่มเติม