วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Author Archives: bps_admin

การประชุม

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาล สำหรับใช้เป็นกรอบทิศทางในการบริหารราชการแผ่นดินกับพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
การประชุม

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Continue Reading
การประชุม

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านต่างๆ

Continue Reading
การประชุม

การประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕))

Continue Reading
การประชุม

โครงการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมิน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Continue Reading
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสป. (ไตรมาสที่ ๒))

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์