วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Author Archives: bps_admin

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ( MOU ) ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน ระหว่างส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานของรัฐ

Continue Reading

ปัจจัยที่มีผลต่อการยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เชิงบูรณาการ

Continue Reading

รายงานผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 ปีการศึกษา 2560

Continue Reading

รายงานผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

Continue Reading
การประชุม

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาล สำหรับใช้เป็นกรอบทิศทางในการบริหารราชการแผ่นดินกับพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์