วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาล สำหรับใช้เป็นกรอบทิศทางในการบริหารราชการแผ่นดินกับพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมิน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)

Continue Reading

รายงานผลการสำรวจการรับรู้ เข้าใจ ทิศทางองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์