วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมิน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Continue Reading
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสป. (ไตรมาสที่ ๒))

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(หลังผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจรณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562)

Continue Reading
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการพัฒนาศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาการ

Continue Reading
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฎิบัติราชการประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา

Continue Reading
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศการการวิจัย ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์