วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for คลังความรู้

ปัจจัยที่มีผลต่อการยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เชิงบูรณาการ

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์