วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาล สำหรับใช้เป็นกรอบทิศทางในการบริหารราชการแผ่นดินกับพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของ สนย.สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 2 -3 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตอบสอนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจำงบประมาณ พศ.2561 ระหว่างวันที่2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมซีตี้ พีช รีสอร์ท จ. ประจวบคิริขันธ์

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกุร เนืองโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 ปี

Continue Reading
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของทีมระดับตำบลอำเภอ จังหวัด ครั้งที่ 2 วันที่ 27 – 28 เมษายน 2561

Continue Reading
เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการพัฒนาองค์กร(Organization Development)สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจำปี2561 ระหว่างวันที่8-10 มีนาคม 2561

Continue Reading
ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

โครงการพัฒนาองค์การ (Organization Development) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

Continue Reading
12
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์