วิสัยทัศน์ สป. ปี พ.ศ.2561 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Archives for การประชุม

การประชุม

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
การประชุม

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Continue Reading
การประชุม

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านต่างๆ

Continue Reading
การประชุม

การประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕))

Continue Reading
การประชุม

โครงการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Continue Reading
การประชุม

การประชุมหารือสร้างการรับรู้เครื่องมือ TI Foresight แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Continue Reading
การประชุม

การประชุมเพื่อให้ความรู้และชี้แจ้งการใช้งานระบบสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ (BPSi)

Continue Reading
การประชุม

สรุปผลการประชุมคณะทำงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก

Continue Reading
web development
ข้ามไปยังทูลบาร์