สถิติการศึกษาฉบับย่อ พ.ศ.2514

สถิติการศึกษาฉบับย่อ%20พ.ศ.2515

สถิติการศึกษาฉบับย่อ%20พ.ศ.2516

uploads/2017/06/สถิติทางการศึกษา2517

สถิติทางการศึกษา2518

สถิติทางการศึกษา2519

สถิติทางการศึกษา2520

สถิติทางการศึกษา252

สถิติทางการศึกษา2522

สถิติทางการศึกษา2523

สถิติทางการศึกษา2524

สถิติทางการศึกษา2525

สถิติทางการศึกษา2526

สถิติทางการศึกษา2527

สถิติทางการศึกษา2528

สถิติทางการศึกษา2529

สถิติทางการศึกษา2530

สถิติทางการศึกษา2531

สถิติทางการศึกษา2532

สถิติทางการศึกษา2533

สถิติทางการศึกษา2534

สถิติทางการศึกษา2535

สถิติทางการศึกษา2536.

สถิติทางการศึกษา2537

สถิติทางการศึกษา2538

สถิติทางการศึกษา2539

สถิติทางการศึกษา2540

สถิติการศึกษาฉบับย่อ20พ.ศ.2541

สถิติการศึกษาฉบับย่อ20พ.ศ.2542

สถิติการศึกษาฉบับย่อ20พ.ศ.2543

สถิติการศึกษาฉบับย่อ20พ.ศ.2544

สถิติการศึกษาฉบับย่อ20พ.ศ.2545

สถิติการศึกษาฉบับย่อ%20พ.ศ.2546