คำสั่งคณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้

สรุปการถอดบาทเรียนที่ได้จากการและเปลี่ยนเรียนรูป