1. ส่วนปก สารบัญ คำนำ.สาระสำคัญ
2. ส่วนที่ 1
3. ส่วนที่ 3 (ปก)
4. รวมแผน พื้นฐาน บุคลากร 61
5.รวมแผนบูรณาการ ปี 61
6. ส่วนที่ 4 การนำแผนสู่ปฏิบัติ
7. ภาคผนวก ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลฯ
8. จุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(นายธีระเกียรติ) ปรับ10มค59 (4)
9. ภาคผนวก อักษรย่อ 9. ภาคผนวก อักษรย่อ
10 บันทึกเห็นชอบ 11 บันทึกเห็นชอบ

12 บันทึกเห็นชอบ