กระบวนการจัดทำแผนปฎิบัติการงบประมาณประจำปีของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาิการ(แผนใช้เงิน)

1.ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

2.ข้อมูลผลการดำเนินงาน

1. ปก
2. คำนำ
3. สารบัญ
4. บทสรุปผู้บริหาร
5. ส่วนที่ 1 บทนำ
6 .ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
7. ส่วนที่ 3 สารสำคัญของแผน
8. แผนผัง
9. V3แผนงานพื้นฐาน
10. แผนบูรณาการ
11. ส่วนที่ 6 ระบบติดตาม
12. ภาคผนวก

13.1 อนุมัติโครงการ (1)