การประชุมเพื่อให้ความรู้และชี้แจ้งการใช้งานระบบสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ (BPSi) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อให้ความรู้และชี้แจ้งการใช้งานระบบสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ (BPSi) ให้กับบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการรับ-ส่ง หนังสือราชการ รวมทั้งการตอบรับเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ชั้น 3 อาคารเสมารักษ์