การประชุมชี้แจ้งแผนการปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยมีท่าน ดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ