การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านต่างๆ ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคาลภิเษก ๑