การวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง

สำหรับใช้เป็นกรอบทิศทางในการบริหารราชการแผ่นดินกับพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

http://gg.gg/f5ytl