สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ความรู้ด้านงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณที่ปรับเปลี่ยนไป

เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป  ” โดยมีนายอำนาจ วัชยานุวัติ ” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม  พ.ศ.2562  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์