ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

สามารถดำเนินการได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

๑ ทาง Email ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์คือ bps.2558@gmail.com

๒ ส่งมาตามที่อยู่นี้

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อาคารรัชมังคลาภิเษก(ชั้น๘)

๓๑๙ วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐