การประชุมสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ สนย.สป. ที่เชื่อมโยงกับการทำงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด