การประชุมคณะทำงานวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการตัดสินใจศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ