ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการขับเคลื่อนฯ