แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)