คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก
หน้าหลัก ออก
  ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถจัดเก็บ สืบค้น และเผยแพร่ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวก รวมทั้งการให้บริการกับบุคลากรในสังกัดและประชาชนผู้สนใจทั่วไปในการเข้าถึงข้อมูลทางด้านการวิจัย
สมาชิกล็อกอินเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
     
     
 Link ฐานข้อมูลงานวิจัย
จำนวนผู้ใช้ : 05924
   แบบเสนอแผนบูรณาการประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 
   แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ ปีงบประมาณ 2563(เป้าหมายที่ 1-3) 
   ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560-2564) 
   จุดเน้นการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ธันวาคม 2561
ความร่วมมือทางการศึกษาไทย-ลาวหลังก้าวสู่อาเซียนกรณีโรงเรียนคู่แฝดภายใต้บริบทวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
กรกฎาคม 2561
การเพิ่มศักยภาพระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลภายใต้การปฏิรูปการศึกษา
มิถุนายน 2561
การศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กุมภาพันธ์ 2561
การศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
เมษายน 2561
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลสำเร็จโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
เมษายน 2561
คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมษายน 2561
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
ธันวาคม 2561
การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัย ในเขตภาคใต้ตอนบน
มิถุนายน 2561
การศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กุมภาพันธ์ 2561
รูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้กรอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ของหน่วยงานภาครัฐ
เมษายน 2561
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การณีโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพในแถบลุ่มน้ำโขง
เมษายน 2561
การศึกษารูปแบบการพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เมษายน 2561

กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 8 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 6285638-9 โทรสาร 02 2819413
คำแนะนำ : ระบบแสดงผลได้ดีบนเบราว์เซอร์ Google Chrome