คุณอยู่ที่นี่ : แผนพัฒนาการศึกษา
หน้าหลัก ออก
แผนพัฒนาการศึกษา

  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)
  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 8 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 6285638-9 โทรสาร 02 2819413