คุณอยู่ที่นี่ : ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ
หน้าหลัก ออก

  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 826/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 8 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 6285638-9 โทรสาร 02 2819413