คุณอยู่ที่นี่ : นโยบาย/ยุทธศาสตร์
หน้าหลัก ออก
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหางชาติ
  ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
  ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (พ.ศ.2560)
  (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)
  จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
  ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560-2564)
  จุดเน้นการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  จุดเน้นการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 8 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 6285638-9 โทรสาร 02 2819413