คุณอยู่ที่นี่ : ข่าวงานวิจัย
หน้าหลัก ออก
ข่าวงานวิจัย

  สถิตินักวิจัย จำแนกตามด้านการวิจัย (ข้อมูลจากระบบ NRMS)
  คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแบบเสนอโครงการวิจัย (research project) (ข้อมูลจากระบบ NRMS)

 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 8 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 6285638-9 โทรสาร 02 2819413