คุณอยู่ที่นี่ : แผนการวิจัย/บูรณาการวิจัย
หน้าหลัก ออก
แผนการวิจัย/บูรณาการวิจัย

  แผนการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  แผนการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 8 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 6285638-9 โทรสาร 02 2819413