คุณอยู่ที่นี่ : แบบเสนอแผนบูรณาการ
หน้าหลัก ออก

  แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ปีงบประมาณ 2562 (แบบฟอร์ม วช.)
  แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ปีงบประมาณ 2563 (แบบฟอร์ม วช.)

 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 8 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 6285638-9 โทรสาร 02 2819413