คุณอยู่ที่นี่ : แบบเสนอโครงการวิจัย (เป้าหมาย 1-4)
หน้าหลัก ออก

  แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) (เป้าหมาย 1-3) ปีงบประมาณ 2562 (แบบฟอร์ม วช.)
  แบบเสนอโครงการวิจัย (project) (เป้าหมาย 4) ปีงบประมาณ 2562 (แบบฟอร์ม วช.)
  แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) ปีงบประมาณ 2562 (แบบฟอร์ม วช.)
  แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) (เป้าหมาย 1-3) ปีงบประมาณ 2563 (แบบฟอร์ม วช.)
  แบบเสนอโครงการวิจัย (project) (เป้าหมาย 4) ปีงบประมาณ 2563 (แบบฟอร์ม วช.)
  แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) ปีงบประมาณ 2563 (แบบฟอร์ม วช.)

 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 8 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 6285638-9 โทรสาร 02 2819413